ABOUT US

Slider

ABOUT US

 

โครงการอาสาคืนถิ่น โดยมูนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เป็นเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ ที่สนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ชุมชนในภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรมโดยคนรุ่นใหม่ กับการหวนคืนสู่รากฐานของชีวิต คือการ “กลับบ้าน” พร้อมด้วยแนวคิดและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งด้านเกษตรกรรมอินทรีย์  ศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน

โดยอาสาคืนถิ่นเรามีเป้าหมายหลัก คือการได้เห็นคนรุ่นใหม่เล็งเห็นถึงคุณค่าของชุมชน และกลับบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่รอดด้วยการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ในขณะเดียวกันก็ยังอยู่ร่วมกับชุมชนเพื่อเรียนรู้ แก้ไขปัญหา และกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้อีกด้วย